ESCIF

No importa si Escif és ros o moreno; O si és un artista, o un grup d’artistes, o si és el perruquer de la teva mare. L’atenció se centra en treballar al carrer. Creiem que una intervenció de carrer té sentit no perquè hi ha un artista al darrere, sinó perquè hi ha un un espectador al davant.

El carrer no és una galeria d’art, ni un museu, ni una botiga de regals. Afortunadament!
L’etiqueta “art” és una frontera entre una intervenció al carrer i l’espectador. El mercat i els polítics monopolitzen el carrer pel seu propi benefici, en contra de la gent. Tenim l’oportunitat de fer-hi front amb un llenguatge diferent. Nosaltres no sentim l’art només per promoure’ns a nosaltres mateixos. Creiem en l’art de proposar un ús diferent de l’espai públic.

El significat darrere d’un tros del carrer és el significat que l’espectador construeix al voltant d’ell. L’explicació de l’artista no importa en absolut. Una gran polla en un pont davant de l’edifici del KGB és una gran polla en un pont davant de l’edifici del KGB. Si els autors havien explicat que el veritable significat d’aquesta peça era només l’arribada de la primavera, tant se val. Per a les persones que es van enfrontar a aquesta peça que seguirà sent una gran polla al davant de l’edifici del KGB. Bravo!

Nosaltres no volem promoure cap manifest, ni convèncer a ningú sobre els nostres sentiments. Són només paraules, plenes de contradiccions i les paraules, normalment, se les emporta el vent.

Per tant, tractem amb imatges!

[ENG]
It doesn´t matter if escif have blonde or dark hair; If it´s an artist, or a group of artists, or if it´s your mother´s hairdresser. The focus is on the direction to work on the street. We feel that a street intervention have sense not because there´s an artist behind, but because there is a viewer before.

Street isn´t an art gallery, nor a museum, nor a gift shop. Fortunately! Art tag is a frontier between a street intervention and the viewer. The market and the politicians monopolise street for its own benefit, against people. We have the oportunity to face this with a different language. We don´t feel on art just to promote ourself. We feel on art to propose a different use of públic space.

The meaning behind a street piece is the meaning that the viewer build around it. The artist explanation doesn´t matter at all. A big dick in a bridge in front of the KGB building is a big dick in a bridge in front of the KGB building. If the authors had explained that the real meaning of this piece was just the spring arrival, it doesn´t matter. For people who faced this piece it will continue being a big dick in front of the KGB building. Bravo!

We don´t want to promote any manifest, nor to convince nobody about our feelings. These are just words, full of contradictions and words, mostly,  are blown with the wind.

So, lets try with images!

Start again…

.

.

[ Although there is no reason to contact with escif, you can do it at escifxlf@gmail.com ]

WEB www.streetagainst.com